Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.GRINDYSJUSUNAMAMS.LT PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarant nuotolines pirkimo-pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.grindysjusunamams.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) nustato MB „Elias Flooring“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje  užsiregistruodamas arba be registracijos (toliau – „Pirkėjas“). Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys;

1.2.2. juridiniai asmenys;

1.2.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Prekių pardavėjas yra MB „Elias Flooring“, juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 305621409, registruotas buveinės adresas: Rožių 38, Kretingsodžio k., Kretingos r., LT-97100, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris 869215051 (toliau – „Pardavėjas“).

1.4. Pardavėjas ir Pirkėjas toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“.

1.5. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.7. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas susipažinimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, patvirtina, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju.

 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

2.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2.2. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.2.1. užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijos metu prašomus asmens duomenis;

2.2.2. nesiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje www.grindysjusunamams.lt, išsirenka prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus pasirinktoms prekėms įsigyti, apmokėti ir pristatyti.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, Pardavėjo Privatumo politikos. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.6. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas Elektroninėje parduotuvėje.

2.7. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų:

2.7.1. elektronine bankininkyste (naudojantis AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, Luminor Bank AB, AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas paslaugomis, taip pat elektroninės pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB paslaugomis, taip pat Lietuvos centrinės kredito unijos KB ir Revolut Bank, UAB, paslaugomis);

2.7.2. bankiniu pavedimu, atliekant pavedimą į MB „Elias Flooring“ atsiskaitomąją sąskaitą, esančią „Swedbank“, AB, banke, sąskaitos Nr.: LT197300010174319093.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes per elektroninę bankininkystę ar bankiniu pavedimu, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – „Prekių krepšelis“), pažymi „sutinku su taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.2. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus.

3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

5.2. Jei Pirkėjas iš anksto sumoka už Prekes, tačiau jų neatsiima, kadangi Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą, taip pat jei pagal pasirinktą pristatymo būdą nepavyksta pristatyti prekių, Pardavėjas turi teisę užsakymą anuliuoti. Tuomet Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko ir kitus mokesčius, mokamus Pardavėjo už atliktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestį, jeigu toks buvo taikomas.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti Elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

6.4. Jei per klaidą Pirkėjas negauna prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis prekėmis privalo išsamiai susipažinti su prekių naudojimo instrukcija.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir / arba ant prekės ir / arba prekės pakuotėje ir / arba prekės naudojimo instrukcijoje.

 1. Prekių kainos

8.1. Prekių ir kitų paslaugų kainos (papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos, pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.

 1. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą Pardavėjo sandėlyje. Kuriame sandėlyje yra konkrečios Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas informuos po prekių atvykimo į sandėlį Vilniuje, jei prekės yra užsakomos, arba po užsakymo patvirtinimo, jei prekės yra sandėliuojamos.

9.2. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu arba yra atsiimamos Pardavėjo sandėlyje Vilniuje.

9.3. Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui.

9.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kainos ir svorio, jei šiose Taisyklėse ir/ar Elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip, pvz. kad prekių pristatymo mokestis yra neimamas, jei užsakytų prekių vertė viršija tam tikrą sumą.

9.5. Prekių iškrovimu ir užnešimu pasirūpina pats Pirkėjas savo jėgomis ir sąskaita, jei šiose Taisyklėse ir/ar Elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip. Prekės pristatomos iki vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis.

9.6. Jei Pirkėjas užsako prekių daugiau nei už 999,00 EUR (keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai), įskaitant PVM, pristatymas visos Lietuvos teritorijoje yra nemokamas (Neringoje taikoma 17 Eur priemoka).

9.7. Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

9.8. Priimant / atsiimant prekes, Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9.9. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, paprastai per 5-7 (penkias-septynias) darbo dienas, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas. Dėl pristatymo termino patikslinimo su Pirkėju susisieks vadybininkas po prekių užsakymo.

9.10. Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2.8 punkte (pvz. užsakomos prekės, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, kombinuotos prekės (tiek užsakomos, tiek Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu esančios prekės), apie užsakytų prekių atvykimą Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakytų prekių atvykimo pas Pardavėją dienos ir pristato prekes paprastai per 3-5 (tris-penkias) darbo dienas nuo visos likusios bendros prekių kainos dalies įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą dienos, jei atsiskaitoma per elektroninę bankininkystę, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas.

9.11. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

9.12. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu Taisyklėse nurodytais rekvizitais. Jei už prekes buvo sumokėta, Pirkėjui per 14 dienų nuo raštiškos informacijos apie užsakymo atsisakymą gavimo dienos yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

9.13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.14. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės,  ir / ar kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

9.15. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sutarties sąlygas.

 1. Prekių kokybė

10.1. Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Šalys susitaria, kad elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

 1. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.2. Jei prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėjo fizinę parduotuvę, kartu su prekėmis pateikdamas prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitus prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus).

11.3. Pardavėjas grąžina Pirkėjui Pirkėjo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.

11.4. Jei nėra nustatyta kitokio prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti termino, teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai. Jei Pardavėjas teikia prekėms Pardavėjo kokybės garantiją, tokia garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugų nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

11.5. Jei Pirkėjas ar jo pasitelktas asmuo prekes naudoja ne pagal prekių naudojimo instrukciją, prekės kokybės garantija netaikoma ir Pardavėjas dėl to neprisiima jokios atsakomybės.

 1. Apsikeitimas informacija / Skundų nagrinėjimo tvarka

12.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis Elektroninės parduotuvės interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“.

12.2. Visi skundai gali būti teikiami MB „Elias Flooring“ elektroniniu paštu info@grindysjusunamams.lt arba raštu, adresu: MB „Elias Flooring“, Rožių g. 38, Kretingsodžio k., Kretingos r., LT-97100, arba telefonu +37061857362.

12.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitų terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu, telefonu arba Pirkėjo nurodytu adresu.

 1. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Vadovaujantis LR Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d., Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y., turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 1. Rinkodara ir informacija

14.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio ar el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 1. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

15.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.228-11 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties („Sutartis“), išskyrus atvejus, jei Sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei Sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius vartotojo nurodymus užsakytų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms, jei Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@grindysjusunamams.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

15.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties iki prekių išsiuntimo/atsiėmimo, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją.

15.3. Prekės grąžinamos fizinėje Pardavėjo parduotuvėje. Už grąžinamų prekių komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekės nesukomplektuotos, Pardavėjas nepriima grąžinamų prekių.

15.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

15.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

15.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

15.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

15.4.4. grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.

15.4.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

15.4.6. kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos;

15.4.7. turi būti pateikti visi prekių įsigijimą patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra ar kitas prekių įsigijimą patvirtinantis dokumentas).

15.4.8. prekių likučiai nėra grąžinami.

15.5. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pardavėjas turi teisę sumažinti Pirkėjui grąžintinos sumos dydį proporcingai prekės vertės sumažėjimui. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

15.6. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų, jei grąžinamos prekės neatitinka 15.4 punkto reikalavimų ir/ar praleistas sutarties atsisakymo terminas.

15.7. Aukščiau nurodytos 15 straipsnio nuostatos nedaro įtakos Pirkėjo teisėms, susijusioms su nekokybiškų prekių grąžinimu.

 1. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

16.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Majeure aplinkybės), kurios apima:

16.4.1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

16.4.2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

16.4.3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.